Agribank Chi Lăng Lạng Sơn

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chi Lăng.

Chi nhánh Agribank ở Chi Lăng Lạng Sơn

Agribank Phòng giao dịch Đồng Bành