Agribank Kim Thành Hải Dương

Ngân hàng Agribank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kim Thành.

Chi nhánh Agribank ở Kim Thành Hải Dương

Agribank Phòng giao dịch Đồng Gia